Service & Check Warranty

ช่องทางในการให้บริการหลังการขาย
เบื้องต้น : ลูกค้าสามารถตรวจสอบระยะเวลาในการประกันสินค้าที่ลูกค้าซื้อมาได้ที่นี่

* เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน ทางบริษัทฯขอปรับเปลี่ยนการเคลมเป็นสินค้าผ่านการส่งไปรษณีย์หรือผู้ให้บริการขนส่งต่างๆ เท่านั้น

การส่งเคลมสินค้า

ลูกค้าสามารถส่งสินค้ามาที่ศูนย์บริการหลังการขายสำนักงานใหญ่ โดยผ่านช่องทางไปรษณีย์และผู้ให้บริการขนส่งต่างๆ

NOTICE :

1. ในการพิจารณา ในการเปลี่ยนสินค้ารุ่นเดิม รุ่นทดแทนหรือจำนวนเงินที่จะคืนให้ลูกค้า

2. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า